Taxea Sp. z o. o. ul.
Warszawska 43
61-028 Poznań
NIP 7822891170

Regulamin serwisu taxea.pl

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowymi taxea.pl., (dalej „Serwis”), prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu serwisu internetowego (dalej „Regulamin”). Wszelkie pytania odnośnie przetwarzania danych osobowych przez Administratora proszę kierować na adres e-mail: kontakt@taxea.pl .

§ 1. Wstęp

1. Realizując postanowienia: 

1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.); 

2) ustawy z dnia z 23 kwietnia 1964. Kodeks Cywilny; 

3) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej jako „RODO”; wprowadza się Regulamin.

2. Serwis jest prowadzony przez Usługodawcę i stanowi jego własność. 

3. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail konatkt@taxea.pl, oraz korespondencyjnie pod adresem: TAXEA Sp. z. o. o., ul. Warszawska 43, 61-028 Poznań

§ 2. Regulamin

1.Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu i oferowanych Usług przez Usługodawcę, w szczególności określa prawa i obowiązki Użytkownika serwisu internetowego oraz Usługodawcy, rodzaj, zakres i zasady świadczenia Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2.Regulamin Użytkowników serwisu internetowego jest udostępniony nieodpłatnie dla każdego Użytkownika pod adresem internetowym taxea.pl/regulamin w sposób, który umożliwia pobranie, utrwalenie i jego wydrukowanie. 

3. Regulamin w żaden sposób nie ogranicza ani nie wyłącza praw Użytkowników serwisu internetowego wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, zastosowanie mają w pierwszej kolejności przepisy bezwzględnie wiążące. 

4. Użytkownik serwisu internetowego zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 3. Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: 

1) Formularz kontaktowy – Usługa, w postaci formularza on-line dostępnego w Serwisie, umożliwiająca Użytkownikowi serwisu internetowego wysłania wiadomości do niego w celu nawiązania kontaktu z Usługodawcą; 

2) Formularz zapytania ofertowego – Usługa, w postaci formularza on-line dostępnego w Serwisie, umożliwiająca Użytkownikowi serwisu internetowego złożenia zapytania ofertowego w celu nawiązania kontaktu z Usługodawcą i przygotowania zindywidualizowanej jednorazowej oferty handlowej; 

3) Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy, z wyłączeniem informacji umożliwiających porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużących osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi; 

4) Kontrahent – osoba fizyczna, w tym prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, w imieniu której z Usług korzysta Użytkownik serwisu internetowego;

5) Newsletter – Usługa mającą na celu umożliwić Użytkownikom serwisu internetowego korzystającym z Usług, a którzy wyraziły na to zgodę, automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy wiadomości z wykorzystaniem poczty e-mail zawierających informacje handlowe; 

6) Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika serwisu internetowego, zawierający obowiązki informacyjne RODO; 

7) Serwis – serwis internetowy www.taxea.pl, którego właścicielem jest Usługodawca; 

8) Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem serwisu internetowego a Usługodawcą; 

9) Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę w Serwisie drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu; 

10) Usługodawca – TAXEA Sp. z. o. o., z siedzibą: ul. Warszawska 43, 61-028 Poznań., NIP 7822891170, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000876287 11) Użytkownik serwisu internetowego – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, w swoim imieniu lub imieniu Kontrahenta, na podstawie Umowy zawartej z Usługodawcą.

§ 4. Serwis internetowy

1. Serwis internetowy jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

2. Usługodawca jest uprawniony do czasowej przerwy technicznej w działaniu Serwisu lub jego poszczególnych Usług. Przerwy techniczne mają na celu ulepszenia Serwisu, dodawania Usług lub przeprowadzania konserwacji. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy spowodowane przyczynami technicznymi były w miarę możliwości przeprowadzane w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej. O każdej przerwie technicznej i przewidywanym czasie jej trwania, Usługodawca będzie niezwłocznie informował Użytkownika serwisu internetowego w sposób zwyczajowo przyjęty. 

3. Serwis internetowy posługuje się językiem polskim.

§ 5. Rodzaje Usług i sposób ich zawarcia

1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności z następujących Usług, niewymagających posiadania konta: 1) Formularz kontaktowy, 

2) Formularz zapytania ofertowego, 

3) Newsletter. 

2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. 

3. Usługi świadczone są nieodpłatnie, a Użytkownik serwisu internetowego ponosi jedynie koszty połączenia z Serwisem zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego. 

4. Zawarcie Umowy między Użytkownikiem serwisu internetowego a Usługodawcą nie oznacza zawarcia umowy handlowej. Czynności podejmowane przez Usługodawcę w ramach Umowy na rzecz Użytkownika serwisu internetowego, polegają na odpowiedzi na zadane pytania, na odpisaniu wiadomości na podany przez Użytkownika serwisu internetowego adres e-mail, nawiązaniu kontaktu, wysyłaniu informacji handlowych drogą elektroniczną po uprzednim wyrażeniu zgody. Na ich podstawie Kontrahent może podjąć decyzję zawarcia umowy handlowej w zakresie przedmiotu działalności Usługodawcy. 

5. Skorzystanie z Usługi dostępnej w Serwisie, to jest podania pól niezbędnych w formularzu, zapoznaniu się i akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności zawierającej klauzulę informacyjną RODO i kliknięcia „Wyślij wiadomość” w przypadku Formularza kontaktowego lub „Nawiążmy współpracę” w przypadku Formularza zapytania ofertowego, oznacza wyrażenie woli zawarcia Umowy z Usługodawcą na warunkach określonych w Regulaminie, bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. 

6. Wypełniając Formularz kontaktowy czy Formularz zapytania ofertowego Użytkownik serwisu internetowego ma możliwość wyrażenia zgody na realizację usługi Newsletter. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a brak zgody nie będzie miał żadnego wpływu na realizację Usługi Formularz kontaktowy czy Formularz zapytania ofertowego.

§ 6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług

1. Korzystanie z Usług w Serwisie możliwe jest za pomocą urządzenia (komputer, tablet, smartfon) pozwalającego Użytkownikowi serwisu internetowego na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego standardowe oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów obsługująca Javascript i pliki Cookies. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby umożliwić Użytkownikowi serwisu internetowego korzystanie z Serwisu za pomocą wszelkich przeglądarek internetowych, na wszelkiego rodzaju urządzeniach, przy użyciu wszelkich systemów operacyjnych. Jednocześnie gwarantuje poprawne działanie usługi w przeglądarkach Google Chrome, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer. 

2. Dla poprawnego działania Usługi konieczne jest także, co najmniej jedno aktywne konto poczty e-mail. 

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne wynikające z problemów z Internetem lub oprogramowaniem występujące po stronie Użytkownika serwisu internetowego. 

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób działania poczty e-mail Użytkownika serwisu internetowego, w szczególności nie jest w stanie zagwarantować, że przekazana przez niego wiadomość nie zostanie zakwalifikowana, jako SPAM.

§ 7. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Użytkownicy serwisu internetowego mają prawo składać reklamacje we wszystkich sprawach dotyczących świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. 

2. Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mai kontakt@taxea.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Usługodawcy. 

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej dane Użytkownika serwisu internetowego w zakresie imienia, nazwiska i adresu e-mail oraz dokładny opis i powód będący podstawą złożenia reklamacji. 

4. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacja została rozpatrzona niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania i przekaże odpowiedź na adres e-mail lub adres korespondencyjny wskazany w reklamacji przez Użytkownika serwisu internetowego.

§ 8. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem Serwisu, będący jednocześnie Usługodawcą, jest TAXEA Sp. z. o. o., z siedzibą: ul. Warszawska 43, 61-028 Poznań., NIP 7822891170, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000876287, zwany dalej „Administratorem”. Kontakt z Administratorem: nr tel.:  500150908, adres e-mail: kontakt@taxea.pl

2. W celu świadczenia Usługi udostępnienia i obsługi elektronicznego Formularza kontaktowego Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe:
• imię i nazwisko,
• adres e-mail.
• inne informacje wskazane w treści wiadomości przesłanej za jego pośrednictwem, o ile będą one stanowić dane osobowe.

3. W celu świadczenia Usługi udostępnienia i obsługi elektronicznego Formularz zapytania ofertowego Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe:
• imię i nazwisko,
• adres e-mail,
• inne informacje wskazane w treści wiadomości przesłanej za jego pośrednictwem, o ile będą one stanowić dane osobowe.

4. W celu świadczenia Usługi Newsletter Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe:

• imię i nazwisko,
• adres e-mail.

5. Podanie wyżej wskazanych danych osobowych przez Użytkownika serwisu internetowego lub wyrażenie zgody na ich wykorzystanie w przypadku Usługi Newsletter, jest wymogiem zawarcie Umowy i jej wykonania w związku z realizacją jednej z Usług wskazanych w § 5 ust. 1 Regulaminu. Konsekwencję niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcie Umowy, brak możliwości otrzymania odpowiedzi na zagadnienia poruszone w Formularzu kontaktowym czy Formularzu zapytania ofertowego, bram możliwości nawiązania kontaktu. W przypadku Usługi Newsletter zgoda na jej realizację jest dobrowolna, świadoma i może być cofnięta w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników serwisu internetowego w celu zawarcia i realizacji Umowy na warunkach opisanych w Regulaminie. Prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Administratora, są m.in.: prowadzenie korespondencji z Użytkownikiem serwisu internetowego w związku z realizacją Usługi, obsługa spraw zgłoszonych przez Formularz kontaktowy czy Formularz zapytania ofertowego; rozpatrywanie reklamacji i skarg, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi; obsługa techniczna Serwisu internetowego; badania statystyczne związane z aktywnością w Serwisie internetowym i pytaniami zadawanymi z wykorzystaniem Formularza kontaktowego czy Formularza zapytania ofertowego; ochrona praw osób trzecich; marketing bezpośredni produktów i usług prowadzony w formie papierowej.

7. Więcej informacji dotyczących zasad ochrony danych osobowych (w tym podstaw przetwarzania danych osobowych) Użytkowników serwisu internetowego można znaleźć w Polityce Prywatności 

§ 9. Prawa własności intelektualnej

1. Serwis objęty jest ochroną wynikającą z praw autorskich, które należą do Usługodawcy lub podmiotów trzecich.

2. O ile nie zaznaczono inaczej, autorskie prawa majątkowe do utworów (w szczególności grafik, oznaczeń, treści lub zdjęć) zamieszczonych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub podmiotom trzecim względem, których Usługodawca otrzymał zgodę na korzystanie z ich utworów. Korzystanie z utworów zamieszczonych w Serwisie jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa.

3. Korzystanie z Usług nie przenosi na Użytkownika serwisu internetowego żadnych praw własności intelektualnej.

4. Wszelkie opisy lub zdjęcia towarów znajdujące się w Serwisie nie pochodzące od Usługodawcy, są umieszczane wyłącznie w celach informacyjnych, w tym mają na celu przekazanie Użytkownikowi serwisu internetowego wiadomości o cechach, rodzaju, jakości, przeznaczenia lub pochodzeniu towaru lub w celach reklamy towarów. Usługodawca korzysta w tym zakresie z wyłączeń ustawowych wskazanych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawie Prawo własności przemysłowej pozwalających mu na korzystnie z cudzych utworów bez konieczności ubiegania się o zgodę na ich wykorzystanie.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Użytkownik serwisu internetowego oświadcza, że uzyskał wyczerpujące informacje dotyczące funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik serwisu internetowego.

2. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług jest związane z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności możliwością obecnością wirusów komputerowych czy szkodliwego oprogramowania, oprogramowania szpiegującego działania w Internecie. Usługodawca dołożył starań w celu zminimalizowania wskazanych w niniejszym ustępie zagrożeń.

3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. W przypadku takiej zmiany, nowa treść zostanie opublikowana w Serwisie z odpowiednią adnotacją o zmianie. Korzystanie przez Użytkownika serwisu internetowego z Usług po wprowadzeniu zmian w Regulaminie równoznaczne jest z ich akceptacją.

4. Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 dni od daty poinformowania o zmianach w sposób przyjęty w Regulaminie.

5. Prawem właściwym dla oceny skutków prawnych stosowania Regulaminu oraz Umowy jest prawo polskie.

6. W przypadku sporów wynikłych z Umowy pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem serwisu internetowego, sądem właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

7. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznany za nieważny na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień.

8. Regulamin obowiązuje od dnia 2021-03-25


Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość.