Taxea Sp. z o. o. ul.
Warszawska 43
61-028 Poznań
NIP 7822891170

Polityka prywatności

TAXEA Sp. z o. o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności potencjalnych Kontrahentów, interesantów odwiedzających ten serwis internetowy (zwany dalej „Serwisem”), pobierający z niego informacje lub kontaktujący się za jego pośrednictwem, zwanych dalej „Użytkownikami serwisu internetowego”. Dlatego też, zapewniając transparentność działania przygotowano Politykę prywatności.  

TAXEA Sp. z o. o .deklaruje, iż przetwarza informacje, w tym dane osobowe, Użytkowników serwisu internetowego zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej Rozporządzeniem RODO) oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo.

Administrator danych osobowych, kontakt.

Administratorem informacji, w tym danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest TAXEA Sp. z. o. o., z siedzibą: ul. Warszawska 43, 61-028 Poznań., NIP 7822891170, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000876287, zwany dalej „Administratorem”.

Kontakt z Administratorem: nr tel.: 500 150 908, adres e-mail: kontakt@taxea.pl

Wszelkie pytania odnośnie przetwarzania danych osobowych przez Administratora proszę kierować na adres e-mail: kontakt@taxea.pl .

Automatyczne zbieranie informacji o Użytkownikach serwisu internetowego  

Użytkownicy serwisu internetowego (tak zwani „goście”), aby móc przeglądać strony Serwisu, nie mają obowiązku podawania swoich danych osobowych. Niemniej jednak podczas odwiedzenia stron Serwisu jego serwery automatycznie zbierają informacje zawarte:

 1. w logach systemowych,
 2. w plikach typu „Cookies”,

które obecnie są standardem dla większości serwisów internetowych.

 1. Logi systemowe Serwisu

W momencie połączenia się Użytkownika serwisu internetowego z serwerem Serwisu w jego logach systemowych przechowywane są zapytania HTTP kierowane do serwera.

W plikach logów Serwisu, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą przechowywane następujące informacje: publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer Użytkownika serwisu internetowego), nazwę stacji Użytkownika serwisu internetowego – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa, nazwa Użytkownika serwisu internetowego podawana w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania HTTP, kod odpowiedzi HTTP, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika serwisu internetowego – w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce Użytkownika serwisu internetowego, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Zebrane logi Serwisu przechowywane będą przez czas nieokreślony, jako materiał pomocniczy, służący do administrowania serwisem. Informacje te nie zawierają żadnych cech identyfikujących Użytkowników serwisu internetowego.

2. Pliki typu „Cookies”

Pliki typu „Cookies”, jako niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, umieszczane przez Serwis w urządzeniu Użytkownika serwisu internetowego podłączonym do Internetu (na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności, z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik serwisu internetowego).

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików typu „ Cookies”:

 • „sesyjne” (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika serwisu internetowego do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • „stałe” (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu Użytkownika serwisu internetowego przez czas określony w parametrach plików typu „Cookies” lub do czasu ich usunięcia.

Administrator przetwarza informacje zawarte w plikach typu „Cookies” podczas korzystania z Serwisu w następujących celach:

 • są one niezbędne do działania Serwisu (m.in. utrzymanie sesji Użytkownika serwisu internetowego, zapisanie stanu jego sesji);
 • ułatwiając korzystanie z Serwisu (m.in. umożliwiające zapamiętanie wyboru Użytkownika serwisu internetowego w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu; przywrócenie sesji; ustawienie preferowanego języka rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją; treści uwidacznianych w Serwisie, w szczególności dopasowywania ofert do upodobań i lokalizacji Użytkownika serwisu internetowego).

Administrator w związku z korzystaniem z usług następujących dostawców: Google, Facebook, za pośrednictwem Serwisu umożliwia korzystanie z plików typu „Cookies”, m. in. w następujących celach:

 • zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych do celów analitycznych;
 • wykorzystanie narzędzia do komunikacji i integracji z serwisem społecznościowym Facebook.

Użytkownik serwisu internetowego wyraża zgodę na przechowywanie plików typu „Cookies” na jego urządzeniu (komputerze, tablecie, smartfonie) za pomocą ustawień zainstalowanej przeglądarki internetowej w podanych wyżej celach. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Jeżeli Użytkownik serwisu internetowego nie wyraża zgody na korzystanie z plików typu „Cookies” zobowiązany jest zmodyfikować ustawienia przeglądarki internetowej.

Przetwarzanie informacji o Użytkownikach serwisu internetowego korzystających z elektronicznych formularzy

Administrator tylko, gdy jest to niezbędne, przetwarza bardziej szczegółowe informacje o Użytkownikach serwisu internetowego, a ich zakres ogranicza się do niezbędnego minimum.

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych i dobrowolność ich podania

Administrator realizując swoje funkcje biznesowe umożliwia Użytkownikom serwisu internetowego zgłoszenie zapytania za pośrednictwem elektronicznego Formularza kontaktowego czy Formularza zapytania ofertowego na stronie Serwisu i wysłanie go do Administratora. Dlatego też, dane osobowe zbierane za ich pośrednictwem są to najczęściej dane o charakterze służbowym dotyczące osób kontaktowych i przedstawicieli potencjalnych, aktualnych oraz byłych Kontrahentów Administratora.

W celu świadczenia usługi udostępnienia i obsługi elektronicznego Formularza kontaktowego czy Formularza zapytania ofertowego Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • inne informacje wskazane w treści wiadomości przesłanej za pośrednictwem elektronicznego Formularza kontaktowego czy Formularza zapytania ofertowego, o ile będą one stanowić dane osobowe.

Podanie wyżej wskazanych danych osobowych przez Użytkownika serwisu internetowego jest wymogiem zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i jej wykonanie w związku z realizacją usługi elektronicznego Formularza kontaktowego czy Formularza zapytania ofertowego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcie umowy, brak możliwości otrzymania odpowiedzi na zagadnienia poruszone w Formularzu kontaktowym czy Formularzu zapytania ofertowego, brak możliwości nawiązania kontaktu.

Wypełniając Formularz kontaktowy czy Formularz zapytania ofertowego Użytkownik serwisu internetowego ma możliwość wyrażenia zgody na realizację usługi Newsletter, to jest dostarczania przez Administratora informacji handlowych o produktach lub usługach drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a brak zgody nie będzie miał żadnego wpływu na realizację usługi  Formularz kontaktowy czy Formularz zapytania ofertowego.

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzanych danych osobowych, okres ich przechowywania

Gromadząc dane osobowe Użytkownika serwisu internetowego (imię i nazwisko, adres e-mail), w celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu i jej wykonanie w związku z realizacją usługi Formularz kontaktowy, Formularz zapytania ofertowego, Newsletter Administrator przetwarza dane osobowe na następujących podstawach prawnych:

1) art. 6 ust. 1 lit. b (konieczność wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik serwisu internetowego – dane osobowe będą przechowywane do czasu trwania umowy i wykonania zobowiązań Administratora, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających);

2) art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie usprawiedliwione interesy realizowane przez Administratora, m.in.: prowadzenie korespondencji z Użytkownikiem serwisu internetowego w związku z realizacją usługi Formularz kontaktowy czy Formularz zapytania ofertowego, obsługa spraw zgłoszonych przez wyżej wskazane formularze; rozpatrywanie reklamacji i skarg, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi; obsługa techniczna Serwisu; badania statystyczne związane z aktywnością w Serwisie i pytaniami zadawanymi z wykorzystaniem formularzy; ochrona praw osób trzecich; marketing bezpośredni produktów i usług prowadzony w formie papierowej – dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora);

3) art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda Użytkownika serwisu internetowego wyrażona pod Formularzem kontaktowym czy Formularzem zapytania ofertowego na przetwarzanie danych osobowych w nich podanych przez TAXEA Sp. z o. o.. z siedzibą w Poznaniu w celu realizacji usługi Newsletter, to jest przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych o jej produktach i usługach Zgoda jest dobrowolna, świadoma i może być cofnięta w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom i ich przekazywanie do państw trzecich.

Dzięki wsparciu podmiotów zewnętrznych Administrator może świadczyć swoje usługi. Należą do nich wyspecjalizowane podmioty trzecie, które świadczą na rzecz Administratora usługi związane z wykonaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej między Administratorem a Użytkownikiem serwisu internetowego (np. obsługa prawna, oprogramowanie IT opartego na chmurze obliczeniowej, usługi zarządzania serwisem internetowym, usługi analizy danych, usługi bezpieczeństwa przechowywania danych, usługi wspierające działania marketingowe) – przy czym podmioty te przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniem i na warunkami określonych w RODO. Wówczas dane osobowe będą przetwarzane także na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z uwagi na wykorzystywane oprogramowanie IT opartego na chmurze obliczeniowej

Poza wymienionymi podmiotami dane osobowe Użytkowników serwisu mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

 1. Uprawnienia Użytkownika serwisu internetowego w zakresie przetwarzanych jego danych osobowych

Użytkownicy serwisu internetowego mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Administrator odpowiada za realizację tych praw. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo:

 • żądania od Administratora w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych;
 • sprostowania przekazanych danych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przeniesienia danych osobowych do innego Administratora;
 • sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych;
 • żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych;
 • cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych w takiej formie elektronicznej lub pisemnej, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

w przypadkach określonych w przepisach prawa z uwzględnieniem wyjątków.

Jeżeli Użytkownik serwisu internetowego chce skorzystać z któregokolwiek z tych praw należy przesłać żądanie w formie pisemnej na adres e-mail:kontakt@taxea.pl lub drogą pocztową na adres: Taxea Sp. z o.o., ul. Warszawska 43, 61-028 Poznań

Administrator powiadamia Użytkowników serwisu internetowego, nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań, o podjętych działaniach.

W przypadku uznania przez Użytkownika serwisu internetowego, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Odnośniki do innych serwisów internetowych

Dla wygody Użytkownika serwisu internetowego, Serwis może zawierać odnośniki lub odwołania do innych stron WWW. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z polityką prywatności każdego innego odwiedzanego serwisu internetowego. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu, którego właścicielem jest TAXEA Sp. z o. o.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość.